Tilrettelegge tverrfaglig samarbeid

Sterkt fokus på utarbeidelse og etterlevelse av en god interessentanalyse, og kontinuerlig tverrfaglig samarbeid ifm. problemløsing og beslutninger

Trinnmodell

Prosjektet planlegges ved bruk av prosjekttilpassede trinnmodeller for å bidra til at riktige aktiviteter og beslutninger tas til riktig tid.

Sesjoner

Sesjoner er godt planlagte arbeidsmøter og brukes aktivt for sanntid løsning av definerte problemstillinger og/eller for å ta viktige beslutninger.

Digital prosjektering og visualisering

Prosjektene baseres på modellbaserte leveranser, med en BIM-modell for å visualisere og understøtte arbeids- og beslutningsprosessene i sanntid.

Samtidig Plan og Prosjektering (SPP)

Samtidig plan og prosjektering er en arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i prosjektet. Det er en videreutvikling av begrepet «concurrent design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Metodikken har vist seg svært effektiv både i Boeing og i JPL/NASA for å kunne levere tverrfaglige, kompliserte tekniske løsninger. Metoden ble på midten av 2000-tallet implementert i Norge, hovedsakelig i oljeindustrien, og har siden fått fotfeste i flere industrier. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Dette står i kontrast til tradisjonelle avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken. Dette gir potensial for betydelig reduksjon av total gjennomføringstid.

«…utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid»

Samtidig Plan og Prosjektering i samferdsel

Samferdselsprosjekter har i dag utfordringer med lange plan- og behandlingsprosesser. Både på politisk nivå, etatsnivå, og i bransjen generelt er det i dag stort fokus på å redusere realiseringstiden for denne type prosjekter. Hittil er ikke denne utfordringen løst, senest påpekt av Riksrevisjonen i oktober 2018 (Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter)

Det er identifisert en mulighet for å benytte prinsippene i Samtidig Plan og Prosjektering i samferdselsprosjekter for å redusere realiseringstiden. På bakgrunn av dette ble et FoU-prosjekt opprettet for å se på metodens muligheter. FoU-prosjektet ble startet i 2015, og har de siste 3 årene jobbet med metodeutvikling, teknologiutvikling, pilotering, forskning, etc. Basert på dette arbeidet oppsummeres hovedelementene i Samtidig Plan og Prosjektering i et samferdselsprosjekt i følgende figur. Hovedelementene vil utdypes når fullversjon av samtidigprosjektering.no lanseres.

Om forskningsprosjektet

FoU-prosjektet ble opprettet i 2015 av 8 samarbeidsorganisasjoner sammen med Forskningsrådet. Prosjektets har en varighet på 4 år, og avsluttes i desember 2019.

Prosjektet jobber nå med å produsere konkrete leveranser basert på kunnskap og erfaring gruppen har opparbeidet seg de siste 3 årene, representert her ved prosjektets målstruktur.

Metodebeskrivelse

Systemstøtte

Opplærings- og implementeringsstøtte

Fyrtårnbedrifter og erfaringer

Forskning og dokumentasjon

Definisjoner og begreper

Samtidigprosjektering.no lanseres 1. juli 2019. Her vil fullversjon forskningsprosjektets leveranser være åpent tilgjengelig for implementering og videreutvikling i bransjen.

FoU-prosjektet består av en godt sammensatt gruppe med representanter fra Norges ledende fagmiljø innen teknikk, teknologi, metodikk og forskning, samt Norges nest største byggherre.