Om Prosjektet

FoU-prosjektet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter»

Innen samferdsel er det i dag stort fokus både politisk og på etatsnivå for å senke planleggingstiden betydelig. På politisk hold er det uttalt at planleggingstiden skal halveres. Dette er også høyt prioritert hos de store byggherrene innen samferdsel. Hittil er ikke denne utfordringen løst.  Noe av grunnen til dette er at det kreves samarbeid og store ressurser på tvers av fag og formelle roller.

Å løse denne oppgaven var for stor for en enkelt aktør med hensyn på ressurser, kompetanse og koordinering. Man satte derfor sammen en faglig bred og kompetent gruppe fra ulike aktører i næringen for å ta tak i denne problemstillingen, og søkte Norges Forskningsråd om midler for å støtte opp under et FoU-prosjekt. Forskningsrådet stilte seg positive, og prosjektet «Samtidig Prosjektering i samferdselsprosjekter» ble igangsatt i 2016 med varighet på 4 år fram tom. 2019.

Prosjektets overordnede ide var å utvikle en metodikk for å redusere plan- og prosjekteringstiden innen samferdselsprosjekter med minimum 50% kalendertid.  Dette vil spare det norske samfunn for svært store summer gjennom tidligere realisering av den samfunnsøkonomiske gevinsten. I hovedsak fokuserer forskningsprosjektet på den «tekniske» metodikken og utførelsen av selve prosjekteringen. Underveis i prosjektet har det også vært nødvendig å skule noe til den offentlige planbehandlingstiden da det her ligger et minst like stort og viktig potensiale for tidsinnkorting.

Prosjektnavnet ble etter hvert utvidet for å få med at metoden også omfatter «Planlegging» i tillegg til «Prosjektering». I det etterfølgende er derfor benyttet forkortelsen «SPP» som står for Samtidig Plan og Prosjektering (innen samferdsel).