Innledning

Bruken av digitale verktøy og visualisering er nødvendig for å utnytte Samtidig Prosjektering til sitt fulle potensiale. Det er mange måter å formidle det planlagte tiltaket, men sentrale komponenter her er BIM-verktøy og ulike visualiseringsprogrammer. Ved å benytte BIM-modeller i sesjoner kan utfordringer illustreres for prosjektteamet og øvrige interessenter på en lettfattelig måte. En tredimensjonal fremstilling av prosjektet gir lav terskel for å forstå planen med de løsninger og konsekvenser tiltaket fører med seg for samfunn, bruker og prosjekteier. Visualisering omfatter ikke bare geometrisk 3D-modellering av prosjektert og eksisterende infrastruktur, men også muligheten til å illustrere informasjon i sanntid. Det være seg kostnader, CO2-avtrykk, trafikkavvikling og andre samfunnsnyttige analyser. Disse mulighetene gjør det enklere å ta fatt på problemstillingene og bidra til et bedre beslutningsgrunnlag. BIM-modellen er en digital tvilling av det som skal bygges og vil kompletteres etter hvert som prosjektet modnes. I en sesjon brukes modellen for å visualisere beslutningsgrunnlaget slik at alle ser og skjønner underlaget for de beslutninger som skal tas.

Play Video
Play Video

Enkelt sagt dreier BIM seg om å etablere datamodeller som består av geometri og informasjon/data. BIM er en prosess og ikke bare tredimensjonale modeller av eksisterende infrastruktur og det som skal planlegges, prosjekterer, bygges og driftes. Gjennom felles forståelse og arbeidsmetodikk, samt gode filformater/dataformater og samhandlingsverktøy vil det redusere tidsbruk, unngå feil og forbedre prosessene. Det skal sikre grensesnittet mellom alle involverte og understøtte prosjektering og beslutningsprosessen. Det er kilden til bedre kommunikasjon i prosjekteringsprosessen og gjør det lettere for alle parter og bidra.

Sammen med BIM-modellen og prosjektstyringsmetoder som ivaretar kontinuerlige målinger kan prosjektledelsen visuelt og målbart se modenhet og fremdrift i prosjektet. Mer om prosjektstyring kan man lese om under kategorien «Støtte».

BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en prosess hvor man prosjekterer med forskjellige verktøy og teknologier for å lage digitale fremstillinger av det fysiske objekt/prosjekt. BIM-teknologien muliggjør en bedre visualisering enn tegninger som ble primært brukt tidligere. Ved å vise prosjektet modellbasert kan man raskt få et komplett bilde av prosjektet, eller viktige delområder og fag mhp. de ulike parter og interessenter.

BIM-modellen benyttes aktivt i sesjonene som et hjelpemiddel for å ta riktige og holdbare beslutninger. Når de rette fagene er samlet foran en modell, og bruker den for å ta opp utfordringer, kan man enklere bestemme løsninger og sikre gode valg.

 

I en tverrfaglig modell legges løsningen fra alle relevante fag i en felles modell hvor alle aktuelle parter har tilgang. Her kan alle fagene se hvordan deres arbeid påvirker andres arbeid. På denne måten slipper man dobbelt arbeid og minimerer feil. I sesjonene muliggjør dette et oppdatert beslutningsgrunnlag. Dette var tidligere utfordrende med tegningsbasert beslutningsunderlag. 

«Samtidigheten» i arbeidsprosessene understøttes av, og er avhengig av dagens muligheter i foreliggende software. Det jobbes direkte mot BIM-modellene og interne/eksterne datakilder som er aktuelle for de enkelte løsningsvalg og beslutninger.

 Dette gir god visualisering og forståeliggjøring av problem/avklaringsbehov. I sanntid kan man vise løsningsforslag og konsekvenser som underlag for gode beslutninger

Stedfestet kommentering i BIM-modellen

I dag finnes det flere programvarer som gir mulighet til å legge inn stedfestet kommentarer i modellen. Enten ved å navigere frem til området som skal kommenteres eller ved å plassere en markør geografisk. Det gjør det enkelt å legge inn aksjoner eller beskjeder når en modell gjennomgås. Kommentarer som legges inn har status slik at de som eier kommentaren kan enkelt gi tilbakemelding på status til aksjonen.

En typisk løsning kan være Trimble Novapoint som tilbyr en løsning som kopler stedfestet kommentering til prosjektstyringsystemet JIRA gjennom en kobling kalt IssueConnector. Kommentarene får en egen sakstype og kan følges opp i programvaren eller direkte i JIRA. Se under kategorien “Støtte” for mer informasjon.

Visualisering og kommunikasjon

Det unike med visualisering som verktøy i en sesjon er at det involverer de ulike fagene i større grad. Ved å samles typisk foran en «Touch-skjerm» så deltar alle i prosessen. Istedenfor å vente på sin tur deltar fagene i drøftingen fra starten av. Alle beslutningstakerne blir presentert for oppgaven visuelt og grafisk. Dette sparer tid, involverer flere og gir bedre løsninger!

Visualisering er viktig for at folk skal forstå problemstillingen som gir grunnlag for gode beslutninger. Den digitale modellen kan presenteres på ulike skjermflater, VR-briller, AR-løsninger etc. Felles for disse er at kvaliteten i modellen aldri er bedre enn dataene som legges inn. Under er det vist noen kategorier/eksempler på muligheter.

Collaborativ MR

I dag finnes det løsninger hvor flere deltagere kan møtes i et i privat virtuelt møterom med bruk av VR-briller. Alle deltagere benytter brillen sammen. Bilder fra brillen kan vises på skjerm i sanntid for møtedeltakere i samme møterom slik at flere kan ta del i diskusjonen. Møtedeltakere som deltar i det virtuelle møterommet velger hver sin person (avatar) slik at alle ser hverandre. Dette gir flere muligheter til samtidig å se på løsninger for de som fysisk ikke et tilstede i rommet. Eksterne kan være byggherre eller entreprenør.

Befaringsverktøy

En annen variant av visualisering og modellbruk er å ta med en eller flere fagmodeller ut i felt. Applikasjonen SiteVision kan benyttes som et befaringsverktøy hvor brukeren kan se fagmodellen i det aktuelle området. Det gir en unik mulighet for å se hvordan anlegget skal bli med få eller ingen installasjoner bygget og for oppfølging og kontroll. Typisk er dette et verktøy byggherre eller entreprenør kan ha stor nytte av. 

SiteVision - et nytting verktøy ute i felt
Medvirkningsportal for kommunikasjon eksternt – eksempel fra prosjektet E39 Mandal øst - Mandal by
Publikumsinformasjon

En viktig del av kommunikasjonen er også ut mot publikum og her kan en benytte mange ulike sluttprodukter. Typiske standard sluttprodukter er visualiseringer i form av stillbilder og animasjoner som viser løsninger som er planlagt. Disse sluttproduktene kan samles i en grafisk webportal som gjør det lett for brukere å se foreslåtte løsninger.

I forbindelse med Planbehandling kan det også være mulig å benytte digitale verktøyer aktivt – ofte kalt Medvirkningsportal. Dette er typiske GIS-løsninger med funksjonalitet der brukeren selv kan gi innspill til planarbeidet og formelle kommentarer til planbehandlingen.

Suksessfaktorer

Suksessfaktorer

Fallgruver

Grundig opplæring i bruk av verktøyene

Aktiv bruk av BIM-modeller i sesjoner

Verktøyene er enkle å bruke for alle i prosjektet

BIM-modell oppdatert kontinuerlig for alle relevante fag

Lav motivasjon for å bruke nye verktøy

Liten forankring hos ledelsen

For lite fokus på opplæring